Habarlar

 • Iş wagty: Mart-09-2022

  Baş müdir Jo Laý çärä gatnaşdy we çykyş etdi.Winnereňiji topar bilelikde “Jia you” Bagtyýar pul oýnyKoprak oka»

 • Poçta wagty: 27-2021-nji awgust

  Torbalary RPET matasyndan şu ýere basyň: rPET sumkalar Gündelik içgi çüýşeleriňizden tapylan PET plastmassa, häzirki wagtda iň köp ulanylýan plastmassalardan biridir.Jedelli abraýyna garamazdan, diňe bir PET köptaraply we çydamly plastmassa däl, eýsem gaýtadan işlenen PET (rPET) ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-28-2021

  Gaýtadan ulanylýan azyk torbalary barada aýdylanda, ol ýerde birneme kyn ýaly bolup görünýän köp wariant bar.Haýsynyň size laýykdygyny göz öňünde tutmaly: Kiçijik we ykjam bir zat gerek, ony hemme ýerde ýanyňyz bilen alyp gitmek üçin?, A-da b üçin uly we çydamly bir zat gerekmi ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: Apr-23-2021

  Albert Heijn şu ýylyň ahyryna çenli miwe we gök önümler üçin plastik paketleri çykarmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi.Bu başlangyç ýylda 130 million halta ýa-da 243,000 kilogram plastmassany aýyrar.Aprel aýynyň ortalaryndan başlap, ...Koprak oka»

 • Fei Fei Celebrated Women’s Day
  Iş wagty: 10-2021-nji mart

  8-nji martda FeiFei ähli zenan işgärleri Halkara Aýal-gyzlar gününi bellemek üçin gurady we manyly söweş bäsleşigini geçirdi.Winningeňiji topar sahy bonus aldy we her gatnaşyjy sowgat aldy.Koprak oka»

 • Iş wagty: Fewral-05-2021

  28-nji ýanwarda baş müdir jenap Jo Lai önümçilik bölüminiň dolandyryş toparyna 6S dolandyryşy barada çuňňur alyş-çalyş etmek üçin JTEKT Dolandyryş Ulgamlary (Xiamen) Co.JTEKT FeiFei-iň degişli ýolbaşçylary bilen çuňňur aragatnaşyk sakladyk ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 21-2021-nji ýanwar

  2021-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda baş müdir Jo Lai "söýgi teklibi" çäresinde Sýamen Sinýang ýol polisiýa brigadasyna baryp gördi we ur howpsuzlygyny we rahatlygyny saklaýan we kepillendirýän ýol polisiýa işgärlerine 3000 maska ​​sowgat etdi ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 21-2021-nji ýanwar

  2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Grace myhmanhanasynda “Xiamen Fei Fei bag Co., Ltd.” -iň Satuw bölüminiň ýyllyk ýygnagy geçirildi.Duşuşyga satuw menejeri Miss Yanan ýolbaşçylyk etdi we satuw bölüminiň agzalary birin-birin jemlediler.Satyş topary akylly we hu ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 21-2021-nji ýanwar

  Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin bahar baýramynyň ýakynlaşmagy bilen, 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Haýkang etrap saglyk býurosy, Haýkang etrabynyň adatdan daşary ýagdaý dolandyryş býurosy, Haýkang etrabynyň adam resurslary we ...Koprak oka»